AED en reanimatie van levensbelang

De werkgroep “AEDDALEN” die voortkomt uit een initiatief van de Vereniging Dorpsbelangen Dalen, heeft zich ten doel gesteld om Dalen hartveiliger te maken, middels het opzetten van een project dat moet leiden tot het inrichten van 6 minuten zones.

Jaarlijks krijgen ruim 16.000 personen buiten het ziekenhuis een plotselinge hartstilstand. Ongeveer 20 tot 30% van deze gebeurtenissen vindt buitenshuis plaats. De kans op overleving ligt momenteel tussen de 5 en 10% Bij 50% is er sprake van ventrikelfibrilleren, een hartritme stoornis die uitsluitend kan worden beëindigd door een of meer elektrische schokken met een AED. Indien een omstander gedurende de eerste 6 minuten bij een hartstilstand direct een ambulance oproept via 112, direct reanimeert en defibrilleert met een AED kan de kans op overleving toenemen tot 50-70%.

Wat is een AED?
Een AED is een draagbaar toestel dat wordt gebruikt bij een persoon met een circulatiestilstand, waardoor op een geautomatiseerde manier een elektrische schok wordt toegediend aan het slachtoffer. Doel is om het hart daardoor weer in het normale ritme terug te brengen. Hoe sneller de circulatie weer op gang gebracht is, hoe hoger de kans op goed resultaat en hoe lager het risico van blijvend letsel. Maar men moet er wel mee om kunnen gaan en een AED is geen hartmassageapparaat. Kennis van reanimatie is en blijft het belangrijkst.

De werkgroep AED DALEN heeft zich ten doel gesteld om:

  • financiering te verwerven voor de inrichting van 6 minuten zones in Dalen
  • 5 AED’s aan te schaffen en te installeren in Dalen
  • voldoende vrijwilligers te trainen in het kunnen geven van hartmassage en het bedienen van de AED
  • het middels een internetsite aankondigen van scholingaanbod waarop vrijwilligers kunnen intekenen en in de gelegenheid worden gesteld om hun bekwaamheid te onderhouden
  • een alarmeringsysteem in te voeren t.b.v. het alarmeren van de vrijwilligers
  • nazorg en evaluatie met de betrokken vrijwilligers/ hulpverleners zo kort mogelijk na de inzet van een AED
  • aanvullende structurele financiering te realiseren om de bereikte resultaten een permanent karakter te kunnen geven. 

Om de doelen te realiseren is er een werkgroep samengesteld met enthousiaste inwoners en vertegenwoordigers uit verschillende belangengroepen, die op de één af andere wijze een bijdrage willen en kunnen leveren aan dit project. De werkgroep aeddalen bestaat uit: Herma Klompsma, Piet Finke, Herman Snijders en Albertje Wilting. Samenwerking wordt gezocht.

Het welslagen van een 6 minuten zone is mede afhankelijk van een groot netwerk aan vrijwillige hulpverleners. Met elkaar de schouders onder dit project zetten is doorslaggevend voor het welslagen van dit project. De werkgroep aeddalen kan dit niet alleen, we hebben in Dalen laten zien dat we tot grote zaken in staat zijn, ook nu rekenen we op uw medewerking.

Graag horen wij van u of u mee wil werken als vrijwilliger aan deze 6 minuten zone. U kunt zich aanmelden als:

  1. Vrijwilliger die nog getraind moet worden en na de gevolgde training inzetbaar is.
  2. Vrijwilliger die in het bezit is van een geldig trainingscertificaat en inzetbaar is.

U kunt zich aanmelden als vrijwilliger via de mail op aeddalen@dalen.nu of telefonisch bij: Albertje Wilting, telefoon 0524 - 552230 of Herma Klompsma, telefoon 0524 - 552728

De werkgroep zal met regelmaat basis en vervolg trainingen aanbieden, waardoor de aangemelde vrijwilligers goed getraind zullen worden en in staat worden gesteld om verworven vaardigheden goed te onderhouden. We streven naar het kosteloos aanbieden van de trainingen. Uiteraard zullen we in de toekomst specifieke aandacht schenken aan de realisatie van dit project. We zullen u dan ook uitgebreid informeren over de vorderingen en daar waar nodig op zoek gaan naar uw medewerking.

Copyright © 2007 Dalen.nu. All Rights Reserved. Powered by Infracom